Enhet i Jesu legeme

I 1 Kor 1, 10-13 står det:
”Brødre, jeg formaner dere i vår Herre Jesu Kristi navn at dere må vise enighet.
La det ikke være splittelse blant dere, men la alt komme i rett stand, så dere har samme syn og samme tanke. For det er blitt meg fortalt, mine brødre, av Kloes folk, at det er stridigheter blant dere.
Jeg sikter til at noen av dere sier: «Jeg holder meg til Paulus», andre: «jeg til Apollos»,
«jeg til Kefas» og «jeg til Kristus». Er da Kristus blitt delt? Var det kanskje Paulus som ble korsfestet for dere? Eller ble dere døpt til Paulus’ navn?”

Videre kan vi lese i 1 Kor 12, 12-16:
” Likesom legemet er ett, selv om det har mange lemmer, og alle lemmene danner ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus.
For med én Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og vi fikk alle én Ånd å drikke.
Legemet består ikke av ett lem, men av mange. Om nå foten sier: «Fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen», så er den like fullt en del av kroppen.
Om øret sier: «Fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til kroppen», så er det like fullt en del av kroppen.”

Det er en meget viktig undervisning apostelen Paulus gir oss her. Kort og godt dreier det seg om dette: Selv om vi har mange forskjellige læretradisjoner i Jesu menighet over den hele jord, så er allikevel Jesu menighet, Jesu legeme ett! Vi er ett i Kristus ved troen, for det var Kristus som ble korsfestet for våre synder, og det var til Jesu navn vi ble døpt.
Og selv om de er mange veldig forskjellige tjenester i Jesu menighet over den hele jord,
og selv om det er mange ulike lemmer, ulike folk og kulturer, like fullt tilhører de menigheten, Jesu legeme på jord, for med en Ånd er vi døpt til å være ett legeme, og vi har alle fått en Ånd å drikke.

Noen blir svært opptatt av ytre forskjeller og sier: Siden vi ikke er lik dem, og siden ikke vi
gjør slik og slik i våre gudstjenester og møtesammenkomster, derfor kan vi ikke tilhøre
samme kirke som dem! Fordi vi ikke er ”øye” så må vi nok gå ut og danne vår
egen menighet – sier disse.
De sier kanskje til og med: ”Vi er de eneste sanne kristne, og det er bare vi som blir frelst”.
Legg merke til det apostelen sier her, hvor han poengterer tendensen hos lemmene til
å ville skille seg ut fra kroppen!

Hvorfor nevner han ikke at det kanskje er noen som vil den andre veien, altså slutte seg
til kroppen? Ja, hvorfor kommer ikke dette på tale? Hvorfor er det ingen som sier:
”Vi er litt forskjellige fra dere, men vi er døpt til Kristus og fått Jesu Ånd å drikke, så derfor
tilhører vi Jesu legeme sammen med dere”? Hvorfor sier ingen dette?
Jo, det kommer fram i 1.Kor.3,1:
”Likevel kunne jeg ikke tale til dere, brødre, som til mennesker som lever ved Ånden.
Jeg måtte tale som til mennesker slik de er av naturen, som til umodne kristne.”

Altså, fordi korinterne var kjødlige og umodne kristne som ennå ikke levde ved Ånden,
derfor var de bundet opp av ytre ting og ytre forskjeller, og de lot disse forskjellene
skape skiller seg mellom.

Over hele verden i dag er det hundrevis av forskjellige kristne menigheter, kirkesamfunn
og tradisjoner. Mange er svært, svært forskjellige, men de er døpt til Kristus, og de leser
og tror på det samme gudsordet som oss, og drikker av den samme Åndens kilde.
I disse forskjellige menighetene finnes både modne og umodne kristne, og de umodne
er som alltid fokusert på det ytre og det periferere i troen. De har jo ennå ikke fått noe særlig indre liv å forholde seg til.
Så for en umoden kristen finnes det i verden i dag hundrevis av vranglærere og falske profeter, nemlig alle dem som ikke står for presis det samme som min menighet og mitt kirkesamfunn står for.
De har kanskje et litt annet dåpssyn, eller et litt annet menighetssyn, de lærer noe annet enn oss om endetiden, om Israel, om tusenårsriket. Dessuten: De klapper i hendene og beveger seg under lovsangen, de bruker gitarer i stedet for orgel, de ber for syke og de faller o.s.v., o.s.v.

En moden kristen ser ikke alle disse skillelinjene. For ham teller bare ett spørsmål:
Har de fått del i det åndelige livet i Kristus? Har de mottatt evangeliet i tro og blitt døpt til Kristus, og tar de til seg av den Åndens kilde som er i Ordet?
Har de nemlig fått del i Kristus, og lever av ham og i ham, så tilhører de legemet, menigheten. Da tilhører de Jesu universelle menighet som strekker seg over den vide jord, og som berører de mange forskjellige kirkesamfunn, og som går tvers igjennom alle menneskeskapte grenser. For Herren kjenner sine (2.Tim.2,19).

Legg igjen en kommentar